You are here:

Michael Jäger

Michael Jäger
Dipl. oec.
Bild von Dipl. oec. Michael Jäger
Address: Lehr­stuhl für Bau­phy­sik
Ab­tei­lung Ganz­heit­li­che Bi­lan­zie­rung
Wankelstraße 5
70563 Stuttgart
Telephone: +49 (0) 711 / 970-3184
Fax: +49 (0) 711 / 970-3190
E-Mail:

Research and Task Focus

Publications